QUY CHẾ ZINGXU

Điều 1: Giải thích từ ngữ.

 1. ZingXu: Là đơn vị quy đổi của VNG, dùng để sử dụng hoặc quy đổi trong các dịch vụ được VNG cho phép.
 2. Túi ZingXu: Là thuật ngữ để chỉ nơi lưu giữ các thông tin liên quan đến việc nạp, lưu trữ, sử dụng ZingXu. Mỗi tài khoản Zing ID được gắn kèm theo một Túi ZingXu.
 3. Esale: Là một kênh bán hàng trực tuyến tại địa chỉ https://esale.zing.vn, cho phép khách hàng dùng tiền giấy, số dư trong tài khoản ATM, thẻ Visa, thẻ Master thanh toán.
 4. Thẻ Zing: Là loại thẻ do VNG phát hành, bao gồm thẻ cào và mã thẻ
 5. Thanh toán trực tuyến: hình thức thanh toán các sản phẩm, dịch vụ thông qua hệ thống thẻ thanh toán, các dịch vụ ngân hàng mà không sử dụng tiến mặt. Thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến, cho phép khách hàng sử dụng thẻ ATM, thẻ Visa, Master, hay các dịch vụ của các ngân hàng kết nối để thanh toán tiền mua ZingXu.

Lưu ý: Cơ chế bảo mật của dịch vụ thanh toán trực tuyến được thực hiện bởi mã xác minh OTP (One time password) hoặc Token.

Các kênh thanh toán trực tuyến bao gồm:

 1. SMS mobile: Dịch vụ sử dụng điện thoại nhắn tin theo cú pháp để nạp ZingXu, số tiền thanh toán nạp ZingXu sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản điện thoại.
 2. Sự kiện bất khả kháng: Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 3. VNG: Là tên viết tắt của Công ty cổ phần VNG.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho tất cả người sử dụng có tài khoản Zing ID tham gia việc nạp ZingXu vào túi ZingXu và sử dụng ZingXu cho các sản phẩm, dịch vụ được VNG cho phép.

Điều 3: Hình thức nạp ZingXu.

 1. Khách hàng có thể nạp ZingXu thông qua các hình thức sau:
 1. Thẻ Zing bao gồm: Thẻ cào và mã thẻ.
 2. Thẻ ATM, thẻ Visa, thẻ Master.
 3. Internet Banking.
 4. SMS Banking.
 5. ESale.
 6. Tin nhắn SMS Mobile.
 7. Các hình thức khác được VNG thông báo công khai trên website http://pay.zing.vn 
 1. Phương thức và cách thức nạp ZingXu đối với từng hình thức được quy định cụ thể, chi tiết trên website: http://pay.zing.vn.  

Điều 4: Nguyên tắc nạp, sử dụng ZingXu:

 1. Trong mọi trường hợp, khách hàng đã nạp ZingXu vào túi ZingXu thông qua các hình thức nêu tại khoản 1 điều 3 Quy chế này đều không được trả lại.
 2. ZingXu không phải là tài sản có giá trị như tiền, giấy tờ có giá hay các hình thức tiền tệ khác.
 3. ZingXu trong túi ZingXu dùng để trao đổi trực tiếp sang các đơn vị trao đổi các sản phẩm, dịch vụ mà VNG cho phép được thể hiện trên website http://pay.zing.vn.
 4. Khi khách hàng dùng ZingXu cho các mục đích khác ngoài phạm vi dịch vụ do VNG cho phép thì VNG được loại trừ toàn bộ trách nhiệm có liên quan.
 5. ZingXu tồn tại cùng với tài khoản ZingID, trong trường hợp tài khoản ZingID bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa vì bất kỳ lý do gì thì tương ứng với đó ZingXu trong tài khoản đó cũng bị khóa/khóa vĩnh viễn/xóa.
 6. Khi khách hàng chuyển đổi ZingXu thành công cụ quy đổi cho từng loại dịch vụ thì ZingXu đó coi như đã được sử dụng và công cụ quy đổi đó không được chuyển đổi ngược lại thành ZingXu trong bất kỳ trường hợp nào..
 7. Tùy từng loại sản phẩm, dịch vụ mà mức chuyển đổi của ZingXu sang các công cụ quy đổi cho từng loại sản phẩm dịch vụ là khác nhau. Khách hàng cam kết đã hiểu và đồng ý chính sách quy đổi từ ZingXu sang công cụ quy đổi riêng của sản phẩm dịch vụ. Giá trị quy đổi đối với từng sản phẩm, dịch vụ được đăng tải công khai trên website: http://pay.zing.vn.

Điều 5: Trách nhiệm của khách hàng khi nạp và sử dụng ZingXu.

 1. Khách hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ những thông tin, cách thức của các hình thức nạp, sử dụng ZingXu được đăng tải công khai trên website: http://pay.zing.vn và trong mọi trường hợp chịu trách nhiệm về việc lựa chọn hình thức nạp ZingXu vào tài khoản ZingID của mình và cam kết loại trừ trách nhiệm của VNG khỏi những thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định này, quy định quản lý và sử dụng tài khoản ZingID và các quy định liên quan.
 3. Do khách quan, chủ quan mà VNG phải tạm ngừng/ngừng một hay một số dịch vụ thì tùy từng trường hợp mà VNG sẽ áp dụng những chính sách xử lý bảo vệ quyền lợi khách hàng. Khách hàng đồng ý và chấp nhận những chính sách do VNG đưa ra.
 4. Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng đối với việc sử dụng ZingXu trong tài khoản của mình.
 5. Trường hợp sự kiện bất khả kháng, các sự cố như lỗi hệ thống, đường truyền cáp, kỹ thuật bị trục trặc xảy ra, khách hàng đồng ý và hoàn toàn chấp nhận những rủi ro có liên quan tới ZingXu.
 6. Loại trừ VNG khỏi nghĩa vụ pháp lý phát sinh do vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm của VNG.

Điều 6: Trách nhiệm của VNG.

 1. Duy trì ổn định trị giá quy đổi ZingXu, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng ZingXu cũng như các sản phẩm, dịch vụ do VNG cung cấp.
 2. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, chuyển đổi sử dụng sang các công cụ trao đổi của sản phẩm, dịch vụ được VNG cho phép.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, thông tin ZingXu của chủ tài khoản, VNG không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 4. Nghiên cứu và đưa thêm các phương thức nạp ZingXu hiệu quả, tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ được thuận lợi.
 5. Thông tin công khai, kịp thời tới khách hàng khi có sự thay đổi, bổ sung về chính sách ZingXu trên website pay.zing.vn.
 6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng, chuyển đổi sử dụng ZingXu theo Quy chế này. Có giải pháp hỗ trợ cho khách hàng khi ngừng hoạt động sản phẩm, dịch vụ mà VNG cho phép sử dụng, chuyển đổi sử dụng ZingXu. Chính sách hỗ trợ do VNG, được VNG quyết định và thông tin công khai trên website của sản phẩm, dịch vụ bị ngừng hoạt động.
 7. Trong trường hợp xảy ra các sự cố nêu tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế này, VNG cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại cho khách hàng.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ mà VNG cho phép sẽ được ưu tiên giải quyết theo các quy định sử dụng của sản phẩm, dịch vụ đó, trường hợp không giải quyết được thì thực hiện theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình nạp và sử dụng ZingXu phải được gửi đến Phòng Hỗ Trợ khách hàng của VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. VNG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.  
 3. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với VNG, VNG tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thỏa thuận không thành,VNG căn cứ log hệ thống để giải quyết. Quyết định của VNG là quyết định cuối cùng.

Điều 8: Hiệu lực Quy chế.

 1. Trong quá trình hoạt động, Quy chế ZingXu có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Nội dung cập nhật, chỉnh sửa sẽ được công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 2. Quy chế này được áp dụng cho khách hàng sử dụng các hình thức nạp, và sử dụng ZingXu.
 3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế ZingXu phát sinh mâu thuẫn với các quy định luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 4. Quy chế ZingXu có giá trị từ ngày …. tháng 03 năm 2013.